Ons bestuur

 Bestuur:

Tjeerd Wassenaar (voorzitter)

Piet Bus (penningmeester)

Carin Francken (secretaris)

Barbara de Reijke (burgemeester van Blaricum)

Willem van den Hazel (aangeslotene)

Frans Rigter (aangeslotene)

Michael Klok (algemeen bestuurslid)

Rentmeester:

’t Schoutenhuis b.v., Koninklijk rentmeesterskantoor, Woudenberg

ing. J.A. (Jurre) Jansens van Gellicum

ANBI

Fiscaal nummer Agrarische Stichting Blaricum

92.04.647

 

Het bestuur

Tjeerd Wassenaar (voorzitter)

Geboren op het platteland van Groningen had ik al vroeg interesse voor boerenbedrijf, bomen en groenbeheer. Ik vind het inspirerend om een bijdrage te leveren aan het doel van de Stichting ASB. Dit is het in stand houden van het bijzondere karakter van Blaricum.

 

 

 

Carin Francken (secretaris)

Natuur, flora &fauna, en het leven op de boerderij lopen als een groene draad door mijn leven. Het dorpse, agrarische karakter van Blaricum was mede aanleiding om in dit mooie dorp te gaan wonen. Om dit zo te houden zijn de ASB en haar pachters, de boeren, onontbeerlijk. Ik zet mij hier met groot plezier voor in. Ik hoop dat veel andere inwoners dat met mij mee gaan doen!

 

Piet Bus (penningmeester)

Mijn naam is Piet Bus en ik woon sinds 1978 in Blaricum.
Ik heb bijna 25 jaar een eigen firma gehad die leidingsystemen verkocht voor onder andere tankstations.

Omdat ik nu meer vrije tijd heb, wil ik wat terug doen voor de maatschappij.
Ik voel me betrokken bij Blaricum en wil me met de ASB sterk maken voor het behoud van het unieke karakter van dit dorp.

Barbara de Reijke
Burgemeester Blaricum

Michael Klok

Na 35 jaar in Groningen te hebben gewoond ben ik in 2021 samen met mijn vrouw naar Blaricum verhuisd. Ik ben ondernemer en vind het belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn. De groene, landelijke omgeving en het agrarische karakter speelden mee in onze keuze voor Blaricum. De ASB heeft hierin een wezenlijke rol waar ik als bestuurder met veel plezier aan bijdraag.

Mijn naam is Frans Rigter

Getrouwd met Angela en we hebben drie zonen. We boerden in Blaricum op de Kerklaan 5. Erfgooiers van oorsprong. Mijn opa en vader zaten in het bestuur van Stad en Lande en huurde dus ook een stuk grond van de vereniging. De vereniging werd ontbonden want er moesten huizen komen voor Blaricum maar gelukkig hebben we de Kampen kunnen behouden. In 1990 ben ik met mijn gezin tijdens de ruilverkaveling verhuisd naar Eemnes. Daar wonen wij nu nog steeds boeren omdat in Blaricum voor ons geen toekomst meer was. We doen hier veel aan weidevogelbeheer bij Ark & Eemland maar we voelen ons nog steeds verbonden met Blaricum en de landerijen.

Statuten ASB, maart 2022

Bestuursverslag Agrarische Stichting Blaricum over 2021

Doelstelling
De Agrarische Stichting Blaricum (ASB) heeft tot doel het bevorderen van het voortbestaan van het actieve agrarische karakter van het dorp passend in het beschermd dorpsgezicht en het behoud van het cultuurhistorisch landschap bestaande uit meent- en enggronden. De stichting doet dit onder meer door het beheren, exploiteren en verwerven van onroerende goederen die door hun aard en/of bestemming aan dit doel kunnen bijdragen.

Meerjarenbeleid
Op initiatief van de gemeente Blaricum, en met een substantiële investeringssubsidie, een en ander bekrachtigd in haar raadsvergadering van 26 januari 1989 is de stichting op 21 juli 1989 opgericht. De stichting kan haar doel nastreven vanuit haar positie als eigenaar, in samen-werking met de agrarische ondernemers. De continuïteit van de agrarische bedrijvigheid met behoud van cultuurhistorisch landschap en agrarisch karakter van het dorp, is mogelijk omdat de gemeente Blaricum dit met woord en daad ondersteunt, o.a. via het bestemmingsplan.

Verpachting
De stichting verpacht de agrarische eigendommen uitsluitend aan de aangeslotenen. Er is een Statuut van Toegang van kracht. De stichting streeft voor zover mogelijk naar aan Blaricum verbonden pachters die qua opleiding, achtergrond en werkervaring passen in dit profiel. Het gebruik van het verpachte dient in beginsel duurzaam bedrijfsmatig te zijn, wat o.a. impliceert dat de pachter met zijn agrarische bedrijfsvoering (deels) in zijn levensonderhoud voorziet.
De stichting handelt naar de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot pacht en zal regelmatig toetsen of de pachter nog in voldoende mate agrarisch ondernemer is en een bijdrage aan de doelstelling levert. Vrijkomende percelen worden opnieuw in pacht uitgegeven. De verpachting van vrijkomende agrarische gronden gebeurt op basis van inschrijving onder de aangeslotenen waarbij het beleid is gericht op een duurzame exploitatie conform de geldende wet- en regelgeving.
Eind 2021 had de stichting circa 120 hectare grond in eigendom: land- en tuinbouwgrond, weidevogelgebied en bos/natuur. Daarenboven had de Stichting 2 boerderijen in eigendom, waarvan één verpacht en de ander uitgegeven in erfpacht.

Innovatie en conservatie
Innovatieve nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de continuïteit op lange termijn, maar dienen wel nauw aan te sluiten bij de cultuurhistorie. Voor een goede landschappelijke beleving is differentiatie in de te verbouwen gewassen en het houden van vee van belang. Bij een combinatie met andere activiteiten zoals retail, toerisme en horeca dient het agrarisch karakter de boventoon te blijven voeren.

Natuurbeheer
De stichting beheert ook het bos- en natuurterrein Warandepark. Dit is in 2010 overgedragen door de gemeente Blaricum aan de stichting. De stichting richt zich naast bos- en natuurbeheer op het toegankelijk houden van dit gebied als wandel- en recreatiegebied. Ter bevordering van de aantrekkelijkheid en biodiversiteit zijn hier in akkerranden bloemen ingezaaid. De kosten voor het beheer van dit gebied worden ten dele door subsidies en particuliere donaties gedekt. Belangrijk aandachtspunt voor de stichting is toezicht en handhaving m.b.t. loslopende honden die voor overlast en schade aan gewassen, flora en fauna zorgen.
In het gebied De Kampen ten oosten van de A27 heeft de stichting weidevogelgebied in eigendom. Dit gebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De agrarische activiteiten die daar door een aantal van de aangeslotenen worden verricht, zijn gericht op de ontwikkeling van deze functie en een daarop aangepast beheer met veebeweiding, plas-dras plekken, maaidatum- en bemestings-voorschriften.

Bestuur
Het verslagjaar begon met 3 bestuursvacatures. In de maanden januari/februari werden deze ingevuld door de benoeming van Piet Boersen (aangeslotene), Carin Francken (raadslid) en Gert-Jan de Jong (burgerlid). De stichting had vanaf 22 februari 2021 weer de volle bezetting, bestaande uit vier burgerleden, de wethouder met portefeuille agrarische zaken, twee gemeenteraadsleden en twee aangeslotenen.
In januari nam Hans de Roos het voorzitterschap op zich en Erwin van de Berg het penningmeesterschap. Jan-Piet van Harseler bleef secretaris.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Sedert maart 2020 vond a.g.v. de Covid-19 pandemie en daarmee gepaarde maatregelen een deel van de bestuursvergaderingen online plaats. De Vergadering van Aangeslotenen van 28 juni kon wel live plaatsvinden.
Normaliter onderhoudt het bestuur contacten met belangrijke stakeholders zoals de gemeente Blaricum, de provincie Noord-Holland, de gemeente Eemnes, het Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Collectief Noord-Holland Zuid en belangen-behartigers LTO Noord afdeling Amstel Gooi en Vecht en de Federatie Particulier Grondbezit.
In het verslagjaar heeft Covid-19 echter geleid tot minimaal persoonlijk contact.
Vooruitlopend op toekomstige bestuurswisselingen hebben vanaf september 2021 enkele kandidaatbestuursleden “meegelopen” met de aktiviteiten van het bestuur.

Rentmeester
Het bestuur wordt geadviseerd en bijgestaan door een rentmeester. Deze is ook eerste aanspreekpunt is voor pachters, huurders en anderen die met de stichting in contact willen treden. Rentmeester is de heer ing. J.A. Jansens van Gellicum werkzaam bij ‘t Schoutenhuis BV te Woudenberg.

Actualiteiten
In het verslagjaar 2021 werden de voorbereidingen voor de herinrichting van het weidevogel-gebied in De Kampen afgerond, met inbreng van aangeslotenen van de Stichting. In dit kader heeft de gedeputeerde van de Provincie N-H op 29 september 2021 een werkbezoek gebracht aan De Kampen. De herinrichting zelf moest door de Provincie uitgesteld worden tot 2022. Met het op weidevogels gerichte gebiedsbeheer was reeds in 2020 een start gemaakt. Dit beheer brengt beperkingen met zich mee voor o.a. maaimaanden en bemesting. De stichting is voor deze beperkingen door de provincie schadeloos gesteld.
Op verzoek van de gemeente Blaricum waren een bestuurslid van de Stichting en de rentmeester aanwezig bij enkele online sessies over de toekomstige herinrichting van de Le Coultredreef.

Financieel
In 2021 was sprake van een beperkt voordelig saldo van de agrarische exploitatie. Deze is ten gunste gebracht van de bestemmingsreserve onroerende goederen. De vermogenspositie van de stichting is solide. Er is financiële ruimte om, waar zich mogelijkheden voor doen, agrarische grond te verwerven.
De in 2020 gecreëerde voorziening ad € 60.000 voor kosten van professionele assistentie (advocaat, notaris, accountant, rentmeester) i.v.m. de periode de bestuursproblemen in het laatste kwartaal van 2020 is in 2021 beperkt aangesproken en eind 2021 verlaagd tot op € 30.000.
De beheerskosten van de bos- en natuurbezittingen komen in beginsel niet ten laste van de reguliere exploitatie.Voor de deze kosten worden, naast houtopbrengst, o.a. subsidies en donaties als financiering aangezocht. Ook de toegankelijkheid (paden, ruiterpaden en bebording) wordt hieruit bekostigd.
De stichting heeft niet het doel om winst te maken. De exploitatie dient over een langere termijn gemiddeld kostendekkend te zijn. Sinds 2012 heeft de ASB de ANBI-status toegekend gekregen. Hierdoor zijn giften vrijgesteld van schenkingsrecht en, mits boven de drempel, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. (Doorlopende) periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel.

Vriendenstichting
In 2010 is op initiatief van de Agrarische Stichting Blaricum de Stichting Vrienden van de ASB opgericht. Deze heeft als doel de binding tussen (de aangeslotenen van) ASB en de Blaricumse gemeenschap te bevorderen. Deze vriendenstichting verkrijgt haar middelen uit donaties. Zij is onafhankelijk en haar bestuur bepaalt de aanwending van verkregen middelen ten behoeve van projecten van de Agrarische Stichting Blaricum. De vriendenstichting heeft, evenals de ASB, een ANBI status.

Vaststelling jaarstukken
Vaststelling door het bestuur van de jaarrekening 2021 vond plaats op 14 maart 2022.

 

ANBI STATUS EN VRIENDENSTICHTING
Sinds 2012 heeft de ASB de ANBI-status toegekend gekregen Hierdoor zijn giften vrijgesteld van schenkingsrecht en, mits boven de drempel, aftrekbaar van de inkomstenbelasting; periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel.

In 2010 is op initiatief van de Agrarische Stichting Blaricum de Stichting Vrienden van de ASB opgericht. Deze vriendenstichting heeft als doel de binding met de Blaricumse gemeenschap te bevorderen. Deze vriendenstichting richt zich op het werven van vaste donateurs en verkrijgt haar middelen uit donaties. De vriendenstichting is onafhankelijk en haar bestuur bepaalt de aanwending van verkregen middelen ten behoeve van projecten van de Agrarische Stichting Blaricum.

Evenals de Agrarische Stichting Blaricum heeft de vriendestichting de ANBI status.

 

Publicatierapport-2018

ASB-publicatierapport-2019

Publicatierapport-ASB-2020

Financiele-verantwoording-2021

Publicatiestuk-2022