Onze visie

De ASB is actief beheerder en tracht initiatieven mogelijk te maken die het boerenbedrijf ten goede komen. Hiervoor treedt de ASB ook regelmatig in overleg met de gemeente Blaricum over het te voeren agrarische beleid. Maar we waken ervoor om niet op de stoel van de boer plaats te nemen. Zij zijn ondernemer en autonoom in hun bedrijfsvoering.

Indien mogelijk streeft de ASB ernaar om meer gronden en zo mogelijk meer boerderijen in bezit te krijgen.

De ASB is een stichting en heeft geen winstoogmerk. We sturen op een positieve exploitatie om daarmee continuïteit te hebben in de actieve ondersteuning van de agrarische bedrijvigheid in Blaricum. De opbrengst van de pachtgelden worden besteed aan beheer en onderhoud. Ook steken we geld in het instandhouden van de boerderij van de stichting.

Bezittingen
Naast de boerderij in het oude dorp van Blaricum is de ASB thans eigenaar van ca. 83 ha. landbouwgrond en ca. 19 ha. bos- en natuurterreinen. Van het landbouw areaal is ca. 58 ha. grasland en ca. 25 ha. akkerland. De weilanden bevinden zich voornamelijk achter de Capitten, de Meentzoom, de Eemnesserpolder en nabij ’t Harde. De akkergronden oftewel de engen liggen aan de Noolseweg en aan de Huizerweg/Bergweg (Warandepark). Rondom deze akkers liggen ook de meeste bos- en natuurterreinen.

In Blaricum zijn ca. elf boeren actief die zijn aangesloten bij de ASB. Ze houden koeien, schapen en paarden. Op de akkers worden onder meer asperges en winterrogge verbouwd. Naast de graansoort spelt is ook het traditionele boekweit op de akkers te vinden. Al met al leveren de Blaricumse agrariërs een essentiële bijdrage aan de authenticiteit, diversiteit en eigenheid van het dorp. En hiermee blijft de charme van Blaricum gewaarborgd.

Aan wie verpacht de ASB?
De eigendommen worden in beginsel verpacht aan alle in Blaricum wonende agrarische ondernemers, die zijn aangesloten bij de ASB.

Voor de toewijzing van pachtgronden is een “statuut van toegang” opgestelt. Het bestuur van de ASB besluit, op basis van het statuut, over de toelating van aangeslotenen. De ASB streeft derhalve naar pachters die passen in een profiel die aansluit bij de doelstellingen van de ASB. Het gebruik van het verpachte dient in beginsel te passen binnen de bedrijfsmatige landbouw. Wat impliceert dat de pachter met zijn boerenbedrijf (deels) in zijn levensonderhoud voorziet.

Agrarische ondernemers, woonachtig in Blaricum, kunnen zich aanmelden als kandidaat-aangeslotene. Vrijkomende percelen worden ter inschrijving aangeboden aan alle (kandidaat) aangeslotenen. Het bestuur van de ASB toetst het beoogd gebruik en de ingeschreven prijs aan haar doelstelling en beleid en beslist daarover in discretie.

Jaarlijks houdt het bestuur een vergadering met de aangeslotenen.

Historie en doelstelling
Sinds 1989 stelt de ASB op initiatief van de gemeente Blaricum het agrarische karakter van het dorp veilig. Het verpachten van de gronden aan de Blaricumse boeren is sinds die tijd onze taak. Ook is de boerderij sinds eind jaren tachtig in ons bezit.

De ASB bevordert het voorbestaan van de agrariërs. Het beschermde dorpsgezicht heeft hierbij altijd prioriteit net als het behouden van de cultuur historische landerijen rondom ons dorp. Kernbegrippen hiervoor zijn behoud, opbouw en beheer. Blaricum moet Blaricum blijven, al zal het dorp ook met de tijd mee moeten.

Waarom is de ASB van belang
Het karakter van Blaricum met de actieve boerenbedrijven is uniek in de randstad. Een dertigtal hooibergen binnen de bebouwde kom. Het stratenplan dateert uit de tijd dat ons dorp nog uitsluitend agrarisch was. Wat vroeger zandpaden waren, zijn nu smalle kronkelende wegen. Dit is allemaal gewaarborgd in de strategische visie van de gemeente Blaricum. Hierin is bepaald dat de burger het landelijke karakter en de pittoreske sfeer willen behouden. En de ASB vervult hierin een voortrekkersrol.