Vrienden

Vrienden van de agrarische stichting.

Op initiatief van de ASB is in december 2009 een vriendenstichting opgericht. Deze vriendenstichting heeft als doel de binding tussen de boeren en de Blaricumse gemeenschap te bevorderen. De vriendenstichting verkrijgt haar middelen uit donaties. Deze middelen worden besteed aan specifieke projecten, die op enigerlei wijze en dienste zijn aan de doelstelling van de ASB. De Vriendenstichting is onafhankelijk.

De middelen die we uit donaties ontvangen worden gebruikt voor specifieke projecten en staan los van de regulier exploitatie van de Agrarische Stichting. De nieuwe bebording van de Kampen en het Warandepark zijn projecten dat door de Vrienden van de Agrarische Stichting wordt gefinancierd .

 

ANBI Vrienden van de ASB

Stichting Vrienden van de Agrarische Stichting Blaricum

Ingeschreven als ANBI-stichting onder RSIN nummer: 8218.49.967

Contactgegevens

Binnendoor 1, 1261 EG Blaricum

Donaties

Rekeningnummer: NL 75 RABO 0138 9325 81

overeenkomst-periodieke-gift

Bestuurssamenstelling

Rob van den Noort, voorzitter

 

Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn onbezoldigd. Er worden geen vacatiegelden toegekend, noch reis/onkostenvergoedingen.

De doelstelling:
De Stichting heeft tot doel het ondersteunen van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) in het bevorderen van het agrarische karakter van het dorp Blaricum passend in het beschermd dorpsgezicht en in het behoud van het cultuurhistorische landschap (meentgronden en engen) en in samenhang daarmee een op behoud en opbouw daarvan gericht agrarisch gebruik.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016:
Het Bestuur van Vrienden ASB is zelfstandig bevoegd, bepaalt het fundraising beleid, en besluit of en op welke wijze zij binnengekomen gelden toewijst aan specifieke projecten van de ASB.

Jaarrekening Vrienden-ASB-2016

Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2020