Agrarische Stichting Blaricum

Welkom op de website van de Agrarische Stichting Blaricum

Blaricum, van oudsher een dorp met karakter. En nog steeds is het indrukwekkend. Een boerendorp prachtig gelegen in ’t Gooi. Naast de prachtige kronkelende straatjes en langgerekte hagen zijn er de vele authentieke boerderijen en karakteristieke woonhuizen. Veel van deze boerderijen zijn inmiddels in particuliere handen. Maar ook is er een flink aantal nog in bedrijf. Om het eigene, het agrarische karakter niet verloren te laten gaan zet de ASB zich in.

 

Oprichting ASB

In 1989 is de ASB opgericht en heeft de de gemeente Blaricum een groot deel van haar agrarische bezittingen (landbouwgrond en 1 boerderij) overgedragen aan de ASB. Dit zijn graslanden (meentgronden), en akkers (engen) in en rondom het dorp. Op de akkers worden uiteenlopende gewassen verbouwd zoals asperges, rogge en boekweit. De ASB verpacht deze gronden aan de boeren uit het dorp. Naast deze gronden bezit de ASB ook een karakteristieke boerderij in het dorp en wel op de Angerechtsweg 11. Een rijksmonument dat in 2009 volledig is gerestaureerd.

 

Doel ASB

Het doel van de ASB is helder. Het typerende agrarische karakter van het dorp Blaricum, de unieke landschappelijke structuur en de prachtige natuur in en rondom het dorp in ere houden. En dit passend binnen het beschermde dorpsgezicht en het cultuurhistorische landschap. Wij zetten ons in deze unieke vorm van wonen, werken en recreëren voor Blaricum te bewaren. Iets wat in de Gooidorpen rondom Blaricum grotendeels verloren is gegaan.

Wat doen wij?

De ASB is actief beheerder en tracht initiatieven mogelijk te maken die het boerenbedrijf ten goede komen. Hiervoor treedt de ASB ook regelmatig in overleg met de gemeente Blaricum over het te voeren agrarische beleid. Maar we waken ervoor om niet op de stoel van de boer (ondernemer) plaats te nemen. Zij zijn autonoom in hun bedrijfsvoering.

Indien mogelijk streeft de ASB ernaar om meer gronden in bezit te krijgen. De aankoop van boerderijen is ook een wens, maar dit overtreft helaas de financiële spankracht van de ASB.

De ASB is een stichting en heeft geen winstoogmerk. We sturen op een positieve exploitatie om daarmee continuïteit te hebben in de actieve ondersteuning van de agrarische bedrijvigheid in Blaricum. De opbrengst van de pachtgelden worden besteed aan beheer en onderhoud. Ook steken we geld in het instandhouden van de boerderij van de stichting.

Pachters

De pachters, de Aangesloten van de ASB, die de gronden pachten en onderhouden. Zij zijn onze agrarisch ondernemers. Maar zij zorgen ook steeds vaker voor het onderhoud de onze natuur. De mooie flora en fauna van ons gebied. Onze pachters zijn degenen waar de ASB uiteindelijk op drijft. Zonder hen is er geen agrarisch karakter in Blaricum mogelijk.

Momenteel heeft de ASB 11 aangeslotenen die allemaal (oorspronkelijk) uit Blaricum komen. Het verpachten van de grond is de taak, in overleg met de pachters, van de rentmeester. Er zijn jaarlijkse, meerjarige en vaste pachtcontracten.
Daarnaast heeft de ASB twee natuurbeheerders die met name op De Kampen actief zijn. En binnenkort een BOA die voor de ASB gaat controleren of de wandelaars, recreanten en ruiters zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan.

Klik op een van de afbeeldingen hierboven om een indruk te krijgen van onze landerijen.

Ruilverkaveling in De Kampen

De Kampen is een polder ten oosten van de A27 bij Blaricum. De provincie heeft een deel van deze polder ingericht als hoogwaardig weidevogelgrasland. Op dit moment overleven namelijk te weinig jonge vogels om de populatie in stand te houden.

De Kampen heeft een oppervlakte van 200 hectare. De oostelijke helft die aan het Eemmeer grenst is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Dit bestaande weidevogelgebied van Staatsbosbeheer wordt gezamelijk opnieuw ingericht om de kwaliteit van het natuurgebied te verhogen. Door het gebied beter in te richten en in het voorjaar te vernatten, kunnen weidevogels er voldoende voedsel vinden, broeden en opgroeien.

Klik hier voor meer informatie!